Pohjaveden tarkkailuputket

Pohjaveden tarkkailuputki tai havainnointiputki on maakerroksen läpi, usein kallioon asti porattava rakosiiviläputki. Pohjaveden tarkkailuputken rakenne on samantapainen kuin siiviläkaivon rakenne. Tarkkailuputkien avulla kartoitetaan pohjavesivaroja ja saadaan tietoa pohjaveden pinnan tasosta ja voidaan ottaa näytteitä pohjavedestä. Tarkkailuputkia käytetään soranottoalueilla, pohjavesialueilla, pohjaveden kunnostushankkeissa ja muissa ympäristörakentamisen kohteissa.

Some